Flash News

देउमाइ फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नतीको bid-document यस  https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity  link मार्फत  प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

लाल बहादुर श्रेष्ठ

फोन: 
९८५२६८५४४५
Post Box: 
इलाम नगरपालिका, इलाम
Section: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत